ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja Dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-26 11:34:00 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej psd.olsztyn.pl
Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo. W miarę możliwości będą one poprawiane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.onlineocr.net/. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Na stronie nie wszystkie zdjęcia / obrazki posiadają dokładny opis alternatywny.

 
Dostępność architektoniczna
Budynek Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie ulica Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
 • Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie znajduje się na IV piętrze
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Cementowej
 • Do wejścia prowadzą schody; brak podjazdu dla wózków
 • W budynku znajduje się widna.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Ogólny parking znajduje się obok budynku. Jest możliwość zaparkowania bezpośrednio przed budynkiem.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Urząd jest przygotowany na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w urzędzie pod nr telefonu 89 535 66 30 lub za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: pocztę elektroniczną na adres e-mail: , elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na platformie e-PUAP. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

 
Budynek: Obwód Drogowy NR 1 Olsztynek: 11-015 Olsztynek, ul. Sielska 2A,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Do wejścia prowadzą schody; brak podjazdu dla wózków
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Urząd jest przygotowany na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w urzędzie pod nr telefonu 89 519 19 00 lub za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: pocztę elektroniczną na adres e-mail: , elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na platformie e-PUAP. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

 
Budynek: Obwód Drogowy NR 2 Barczewo: 11-010 Barczewo ul. Kościuszki 80,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Do wejścia prowadzą schody;
 • Wejście wyposażone jest w podjazdu dla wózków w postaci platformy;
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Ogólny parking znajduje się obok budynku.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Urząd jest przygotowany na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w urzędzie pod nr telefonu 89 514 86 56 lub za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: pocztę elektroniczną na adres e-mail: , elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na platformie e-PUAP. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

 
Budynek: Obwód Drogowy NR 3 Dobre Miasto: 11-040 Dobre Miasto, ul. Fabryczna 34,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście
 • Wejście z poziomu parteru.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Ogólny parking znajduje się bezpośrednio przed budynkiem.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Urząd jest przygotowany na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w urzędzie pod nr telefonu 89 616 12 59 lub za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: pocztę elektroniczną na adres e-mail: , elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na platformie e-PUAP. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie sporządzono dnia:2020-11-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 
Skróty klawiaturowe
 
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Bałabon, e-mail: informatyk_ . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 535 66 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Aplikacje mobilne
 
Urząd nie posiada aplikacji mobilnych.
 
« powrót do poprzedniej strony