ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przetwarzanie danych osobowych w sprawach załatwianych milcząco

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach załatwianych milcząco
 
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie w ramach prowadzenia spraw z zakresu zarządzania drogami wydaje opinie do projektów decyzji o warunkach zabudowy, opinie do projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinie do planów zagospodarowania przestrzennego.
Zgodne z przepisami ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten: nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).
W związku, z czym Administrator danych osobowych tj. Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail: , zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informuje:
 
  1. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod_ lub na adres korespondencyjny Administratora danych.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych w postaci Państwa danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko), danych kontaktowych i danych adresowych jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, uzgadniania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego.
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Państwa dane osobowe zostały udostępnione dla Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie przez inne ograny administracji publicznej, które wydają decyzje administracyjne z zakresu, o którym mowa w punkcie 2.
  5. Odbiorcami danych osobowych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczone od roku następującym, po roku w którym zakończono sprawę.
  8. Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urbaniak Aleksandra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-15 08:39:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-15 08:40:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-15 08:41:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »