ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Monitoring Wizyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, 10-429 Olsztyn,
ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail:
 
2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod_ lub na adres
korespondencyjny Administratora danych.

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia powiatu
olsztyńskiego i osób przebywających na terenie:
1) placu pojazdów usuniętych z dróg zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Cementowej 3
2) posesji obwodu drogowego nr 1 w Olsztynku Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 4b ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej tylko w zakresie i w celach, które regulują
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zapisu, a następnie usuwane.
Nagranie z monitoringu może być przechowywane dłużej, jeżeli zostanie zabezpieczone jako materiał dowodowy
w sprawach, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów
dowodowych na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania lub uzasadniony pisemny wniosek osób,
których dane są przetwarzane za pomocą monitoringu.

8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urbaniak Aleksandra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-21 13:17:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-21 13:19:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-21 13:24:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »