ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ochrona Danych Osobowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-03 14:16:26 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail:
 2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: e-mail: iod_ lub na adres korespondencyjny Administratora danych.
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja zadań publicznych oraz konieczność spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, a także realizacja umów, których Pan/Pani jest stroną.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  dane zwykłe (w szczególności dane kontaktowe, identyfikacyjne, adresowe)
  -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda np. w celu usprawnienia kontaktu
  -art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z zawartymi umowami
  -art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa krajowego
  -art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym
  dane szczególne (art. 9 ust. 1 RODO pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby):
  -art. 9 ust. 2 lit. a) RODO zgoda
  -art. 9 ust. 2 lit. b) RODO jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
  -art. 9 ust. 2 lit. g) RODO jeżeli przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, instytucjom finansowym, brokerowi ubezpieczeniowemu i firmom ubezpieczeniowym.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie krajowych przepisów archiwalnych (ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i akty wykonawcze do tej ustawy);
 8. Posiada Pan/Pani prawo do:
  -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
  -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  -na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO
  -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  -na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 20 ust. 3 RODO
  -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 89 RODO
  -wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 9. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
  -wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.
  -konieczne do zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest zawarcie umowy i wypełnienie zobowiązań wynikających z zapisów umowy.
  -dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony